< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Elektroniskā izsolē pārdod dzīvokli “Rubīni” – 24 Usmā

Ventspils novada pašvaldība elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod dzīvokļa īpašumu ar kopējo platību 87 m2 “Rubīni” – 24 Usmas pagastā, Ventspils novadā, kadastra numurs 98749000064.
Izsoles sākumcena 3500 eiro, nodrošinājums – 350 eiro, izsoles solis – 100 eiro.

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv  2021. gada 17. novembrī  plkst. 13:00 un noslēdzas 2021.gada 17. decembrī plkst. 13:00.
Pretendentu reģistrācija izsolei notiek no 2021. gada 17. novembra plkst.13:00 un noslēdzas 2021. gada 7. decembrī plkst. 23:59.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 7. decembra plkst. 23:59 jāiemaksā nodrošinājums 350 eiro apmērā (10% no izsolāmā objekta sākumcenas) Ventspils novada pašvaldības kontā LV04HABA0551025783903, AS “Swedbank”, kods HABALV22, norādot: “Nekustamā īpašuma “Rubīni” – 24, Usmas pagastā, izsoles nodrošinājums”, un izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam autorizēt to dalībai izsolē. Papildus jāveic izsoles dalības maksa 20 eiro apmaksa, saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē elektroniski izrakstīto rēķinu.

Samaksa par pirkumu veicama 1 (viena) mēneša laikā no izsoles organizētāja izsniegtās izziņas norēķinam par izsolē iegūto nekustamo mantu, saņemšanas dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Skolas ielā 4, Ventspilī, un šī paziņojuma pielikumā, elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv .

Papildus informācija par izsolāmo īpašumu un apskates laiku darbadienās, iepriekš piezvanot  dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA “VNK serviss” pārstāvim: tālr. 25454948; e-pasts: [email protected]. Izsoles komisijas kontakttālrunis – 25749170.

IZSOLES NOTEIKUMI