< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Usmas ezera nomas (daļas) nomas tiesību konkurss

Ventspils novada pašvaldība, NMK 90000052035, saskaņā ar domes 28.11.2019. sēdes lēmumu, protokols Nr.53, 13.§, izsludina rakstisku konkursu par publiskās ūdenstilpes “Usmas ezers”, kadastra Nr. 9874 006 0005, zemesgabala daļu ar platību 121 m2 nomas tiesībām izmantošanai peldbūves būvniecībai un uzturēšanai. Iznomāt paredzētā zemesgabala daļa izvietota Bērzragdangas ziemeļu daļā, pretī nekustamam īpašumam “Jaunpumpuri”, kadastra Nr.98740050188.
Ar konkursa noteikumiem var iepazīties Ventspils novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, adrese: Skolas iela 4, Ventspils, Usmas pagasta pārvaldē, adrese: “Auseklīši”, Usma, Usmas pag., Ventpils nov., un Ventspils novada pašvaldības interneta vietnē: www.ventspilsnovads.lv.šī paziņojuma pielikumā.
Zemesgabala daļas nomas tiesību konkursa sākumcena: 1,80 eiro/m2 gadā, nomas tiesību termiņš – uz 12 gadiem. Pieteikumi nomas konkursam iesniedzami līdz 2020. gada 7. janvārim Ventspils novada pašvaldības kancelejā Skolas ielā 4 Ventspilī, LV-3601.
Izziņas par konkursu: Nekustamo īpašumu nodaļa, tālr. – 63629418, 29478380, Usmas pag. pārvalde – tālr. 29287631.
KONKURSA NOTEIKUMI